Polityka AML

Polityka wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

W celu ograniczenia zjawiska prania pieniędzy, Administrator serwisu Bitcan.pl podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz zgodności działania serwisu z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator serwisu Bitcan.pl został wskazany jako instytucja obowiązana w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej Ustawą. Polska ustawa stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zaleceń Financial Action Task Force (FATF) w zakresie w/w problematyki.

Administrator serwisu Bitcan.pl jako instytucja obowiązana zobligowany jest do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów Ustawy. W tym celu wdraża politykę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmującą w szczególności:

  1. wdrożenie wewnętrznej procedury określającej zasady postępowania serwisu w celu zapewniania zgodności z obowiązkami wskazanymi w ustawie. Procedura stanowi dokument wewnętrzy, a Administrator serwisu Bitcan.pl zobowiązuje się do dochowania staranności kontrolując należyte stosowanie procedury przez osoby zatrudnione;

  2. zapewnienie osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy udziału w odpowiednich programach szkoleniowych;

  3. identyfikację i ocenę ryzyka związanego z możliwością wykorzystywania działalności serwisu w celach prania pieniędzy, aktualizowaną nie rzadziej niż co 2 lata;

  4. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, polegających w szczególności na identyfikacji Użytkowników oraz beneficjentów rzeczywistych i weryfikacji ich tożsamości, bieżącym monitorowaniu transakcji, prowadzeniu rejestru transakcji, w ramach umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem w chwili rejestracji Konta Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu serwisu. Warunki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zostały szczegółowo określone w §7 Regulaminu serwisu. Szczegółowe warunki identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkowników zostały określone w §4 Regulaminu serwisu;

  5. przechowywanie informacji uzyskanych w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku zakończenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem. Szczegółowe warunki przechowywania danych osobowych określono w Polityce prywatności serwisu.

  6. przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji dotyczących okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu a także uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe mogą mieć związek z takim przestępstwem. Ponadto Administrator serwisu Bitcan.pl zobowiązany jest do przekazywania informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 EUR;

  7. wstrzymywanie transakcji zgodnie z przepisami ustawy oraz wytycznymi otrzymanymi od GIIF, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

  8. bezpośrednią współpracę z urzędami i organami ścigania, w szczególności z prokuraturą, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem innym niż prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Wszelkie działania podejmowane w celu wykonywania powyższych obowiązków są zgodne z ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administrator serwisu Bitcan.pl podlega kontroli GIIF lub urzędu celno-skarbowego w zakresie wypełniania obowiązków jako instytucja obowiązana.

Administrator serwisu Bitcan.pl zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia transakcji z podmiotami znajdującymi się na listach sankcyjnych bądź co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Tym samym, jakiekolwiek podejrzenie niezgodności działalności Serwisu lub jego Użytkowników z obowiązującymi przepisami prawa, powinno być niezwłocznie zgłaszane Administratorowi na adres: [email protected]

Szczegółowe warunki działania Serwisu oraz przeprowadzania transakcji i ich bezpieczeństwa zostały określone w Regulaminie serwisu.

Niniejsza polityka wewnętrzna stosowana jest od dnia 05.07.2019 roku.