Regulamin serwisu

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego o nazwie: „Bitcan.pl”.

§1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć właściciela serwisu „BITCAN” - spółkę BITCAN sp. z o.o., Swoboda 11, 60-389 Poznań, NIP: 6292495068, REGON: 384619443, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808472. Kapitał zakładowy 10.500,00 zł.

 2. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy o nazwie „Bitcan.pl”, prowadzony przez spółkę BITCAN sp. z o.o., Swoboda 11, 60-389 Poznań, dostępny pod adresem internetowym www.bitcan.pl.

 3. Koncie użytkownika – należy przez to rozumieć część wirtualnej przestrzeni Serwisu przeznaczoną do wyłącznego korzystania przez Użytkownika.

 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, korzystającą z usług Serwisu, która jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia.

 5. Walutach wirtualnych – należy przez to rozumieć waluty wirtualne dostępne w ramach usług Serwisu, tj. zbywalne dobra niematerialne o charakterze majątkowym wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane przez osoby fizyczne i prawne jako środek wymiany oraz mogące być elektronicznie przechowywane lub przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną albo być przedmiotem handlu elektronicznego, a niebędące:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

c) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

d) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

e) wekslem lub czekiem wystawionym w prawnym środku płatniczym lub międzynarodowej jednostce rozrachunkowej.

 1. Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystkie akty prawne z nim związane.

 2. Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającą ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.bitcan.pl/regulamin.

 4. Transakcji – należy przez to rozumieć realizację ofert sprzedaży lub kupna Walut wirtualnych dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.

10.Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny skierowaną dla indywidualnego odbiorcy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie jego akceptacji na stronie internetowej Serwisu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazano w ust. 5 poniżej).

 5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny - z którego korzysta Użytkownik - poniższych minimalnych wymogów technicznych, tj.:

a) posiadanie urządzenia - umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej - zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej a także,

b) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§3 PRZEDMIOT DZIAŁANIA SERWISU

 1. Podstawowym zadaniem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom Kupna lub Sprzedaży jednostek Walut wirtualnych.

 2. Usługi Serwisu są odpłatne. Opłata za korzystanie z Serwisu zawarta jest w kursie wymiany Waluty wirtualnej.

 3. Serwis dokonuje weryfikacji kursu Walut wirtualnych dostępnych na rynku, wybierając najbardziej korzystną dla Użytkownika – na daną chwilę – Ofertę kupna lub sprzedaży Walut wirtualnych, w zależności od zapytania Ofertowego Użytkownika.

 4. Z uwagi na wysoką zmienność kursów Walut wirtualnych wysokość sprzedaży/zakupu Waluty wirtualnej wskazana w zapytaniu ofertowym Użytkownika może się nieznacznie różnić od rzeczywiście sfinalizowanej transakcji.

 5. Na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu w Serwisie dostępna jest Waluta wirtualna Bitcoin (BTC). Ewentualne poszerzenie oferty Serwisu o inne waluty wirtualne nie zmienia treści Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o poszerzeniu oferty Serwisu.

 6. Serwis nie jest gwarantem inwestycji w Waluty wirtualne, Administrator podejmuje działania celem uświadamiania Użytkowników w zakresie ryzyka takich inwestycji, mając przede wszystkim na uwadze stanowisko Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Walut wirtualnych, którego pełną treść można znaleźć pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/komunikat_mobilny?articleId=57363&p_id=18 .

 1. Serwis nie prowadzi jakichkolwiek działań w zakresie doradztwa inwestycyjnego bądź aktywnego namawiania do zakupu Walut wirtualnych. Serwis ponadto nie współpracuje z żadnymi firmami bądź konsultantami namawiającymi do inwestycji w Waluty wirtualne. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich prób podszywania się pod pracowników bądź współpracowników Serwisu Bitcan.pl oraz stanowczo odradzamy przesyłanie zakupionych w serwisie Walut wirtualnych na zewnętrzne portfele należące do nieznajomych osób.

§4 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA, WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga utworzenia Konta użytkownika. Celem utworzenia Konta użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail i numeru telefonu oraz utworzenia hasła. Korzystanie z Konta użytkownika wymaga potwierdzenia rejestracji za pośrednictwem linku do strony internetowej otrzymanego na wskazany przy tworzeniu Konta użytkownika adres e-mail oraz kodu otrzymanego na wskazany numer telefonu.

 2. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa określone w §7 Regulaminu, Administrator przed przeprowadzeniem transakcji dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie dokumentu tożsamości i wynikających z niego danych osobowych. W tym celu Użytkownik za pośrednictwem Konta użytkownika przesyła lub wykonuje za pomocą kamerki internetowej fotografie dokumentu tożsamości z obu stron oraz zdjęcie na którym znajduje się wizerunek Użytkownika z wyraźnie widocznymi rysami twarzy wraz z przodem dokumentu tożsamości w formacie i jakości pozwalających na ich jednoznaczne określenie. Serwis akceptuje:

a. zdjęcie dwóch stron dowodu osobistego z wyraźnie widocznymi danymi:

 • imię i nazwisko,

 • obywatelstwo,

 • seria i numer dokumentu,

 • numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

 • adres zamieszkania,

 • zdjęcie lub

b. zdjęcie paszportu z wyraźnie widocznymi danymi:

 • imię i nazwisko,

 • obywatelstwo,

 • seria i numer dokumentu,

 • numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,

 • miejsce urodzenia,

 • zdjęcie.

 1. Użytkownik zobowiązany jest ponadto:

a) złożyć oświadczenia w zakresie legalności pochodzenia środków,

b) złożyć oświadczenie, że nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne - w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - ani członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.

 1. Weryfikacja w Serwisie zostanie dokonana, gdy Użytkownik poda wszelkie niezbędne wskazane powyżej dane.

 2. Dane wskazane przy weryfikacji powinny pokrywać się z danymi rachunku bankowego, z którego dokonano płatności w ramach Serwisu. Jeżeli dane podane przez Użytkownika przy weryfikacji okażą się niezgodne z danymi przelewu, nieprawdziwe, niepełne lub błędne, Administrator ma prawo do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do wszelkich funkcji Serwisu do czasu wyjaśnienia.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych Użytkownika, o których mowa w ust. 2.

 4. Przed przeprowadzeniem skutecznej weryfikacji tożsamości, Użytkownik nie ma możliwości dokonywania Transakcji. W przypadku przekazania nieprawdziwych danych, Administrator niezwłocznie blokuje dostęp do Konta użytkownika do czasu przeprowadzenia skutecznej weryfikacji.

 5. Dane Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

 6. Celem otworzenia Konta użytkownika dla osoby prawnej należy skontaktować się z Administratorem serwisu na adres e-mail: [email protected] oraz wypełnić instrukcje przekazane w formie mailowej.

§5 PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. Użytkownik, składając zapytanie Ofertowe, wskazuje ilość środków wyrażonych w polskich złotych (PLN), jaką chce przeznaczyć na zakup Waluty wirtualnej lub ilość jednostek Waluty wirtualnej, którą Użytkownik zamierza sprzedać.

 2. Z uwagi na znaczną zmienność wartości Walut wirtualnych, ostateczna weryfikacja Oferty następuje:

a) na chwilę przekazania Administratorowi odpowiedniej liczby jednostek Walut wirtualnych, które mają zostać sprzedane przez Użytkownika lub

b) na chwilę zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora albo przekazania na rachunek pośrednika płatności środków przeznaczonych na kupno Waluty wirtualnej przez Użytkownika.

Wskazana na stronie głównej Serwisu wartość jednostek poszczególnych Walut wirtualnych stanowi aktualną na daną chwilę ich wartość dostępną na rynku, jednak w momencie przekazania środków przez Kupującego może ona ulec zmianie.

 1. Środki przeznaczone na kupno Walut wirtualnych Użytkownik przekazuje Administratorowi poprzez Litpay sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 0000772632; Jednorazowo przyjęta kwota może wynosić maksymalnie 50.000 PLN;

 2. Środki pochodzące ze sprzedaży Walut wirtualnych Administrator udostępnia Użytkownikowi poprzez Litpay sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 0000772632: a. bezpośrednio na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, b. za pośrednictwem innych dostawców usług płatniczych. Jednorazowa kwota wypłaty może wynosić minimalnie 40 PLN. Skorzystanie z wypłaty wymaga wcześniejszej weryfikacji rachunku bankowego na który ma zostać dokonana wypłata.

 3. Usługa realizowana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty Użytkownika. Administrator w imieniu i na rzecz Użytkownika zakupuje środki o wartości aktualnie dostępnej na rynku. Po przekazaniu środków Użytkownik nie może odstąpić od Transakcji. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 ust 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

 4. Waluty wirtualne zakupione w imieniu i na rzecz Użytkownika przekazywane są niezwłocznie na unikalny adres Portfela Użytkownika, utworzonego przy Koncie Użytkownika, skąd Użytkownik może nimi dysponować w dowolny sposób.

 5. Administrator oraz pośrednicy płatności i banki stosują wszelkie środki bezpieczeństwa zapewniające płynność transakcji i ochronę środków. Finalizacja transakcji następuje nie później niż 1 dzień roboczy od jej rozpoczęcia.

 6. Minimalna wartość Transakcji wynosi równowartość 50 polskich złotych (PLN).

 7. Maksymalna wartość transakcji wynosi 100.000 zł tygodniowo na Użytkownika. Administrator ma prawo wstrzymać możliwość dokonywania transakcji Użytkownikowi, który przekroczy w/w wartość.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności z prawem wszelkich podejmowanych przez niego działań zawieranych w ramach Transakcji.

 2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest zwolnić Administratora z odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody, jakie Administrator poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Użytkownik przyjmuje przy tym do wiadomości, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za działania dokonywane w ramach jego Konta użytkownika oraz zawieranych przez niego Transakcji.

 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym użyciu jego Konta użytkownika przez osobę nieupoważnioną lub o próbie takiego użycia, o których powziął wiadomość a także innych naruszeniach bezpieczeństwa Serwisu.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usług serwisu z sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie, zajęcie lub zabezpieczenie środków Użytkownika przez właściwe podmioty bądź organy wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia środków wykorzystywanych w ramach Transakcji w zakresie przewyższającym jego obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§7 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Waluty wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 2. Administrator jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).

 3. Administrator, w ramach działalności Serwisu, korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, w tym pośredników płatności oraz banki, tj. podmioty będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34. niniejszej ustawy oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności i wywiązywania z obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

 5. Zgodnie z art. 35. ust. 1. pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji Użytkowników i weryfikacji ich tożsamości przed dokonaniem przez nich Transakcji. Szczegółowe warunki identyfikacji określa art. 36 i art. 37 niniejszej ustawy oraz §4 Regulaminu.

 6. W przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wymienionych w §7 ust. 4 Regulaminu, Administrator odmawia przeprowadzenia transakcji, w tym transakcji okazjonalnej, a ostatecznie rozwiązuje stosunki gospodarcze z Klientem.

 7. Administrator może stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 42 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 8. Administrator stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 43 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w art. 43. ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego obejmują wideoweryfikację celem dodatkowego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

 9. Administrator podejmuje we własnym zakresie czynne starania co do zapewnienia legalności działań podejmowanych przez Użytkowników Serwisu. Wszelkie działania Administratora prowadzone są przy tym z poszanowaniem praw Użytkowników, w tym przede wszystkim prawa do zachowania prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych Użytkownika.

 10. Mając jednak na uwadze ograniczenia Administratora w dostępności do środków umożliwiających kontrolę działalności Użytkowników, Administrator nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenia prawa przez Użytkowników Serwisu.

 11. Administrator wprowadził wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 12. Zgodnie z art. 34 ust 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator ma prawo do wykonania elektronicznych kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkowników i - w zakresie w jakim jest on obowiązany do przechowywania danych Użytkowników - z tego prawa korzysta. Przy czym kopie dokumentów przechowywane są wyłącznie w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby niepowołane.

 13. Ze względów bezpieczeństwa każdorazowo w przypadku zmiany istotnych elementów Konta użytkownika takich jak numer telefonu lub adres e-mail Konto użytkownika zostanie zablokowane na okres 48h od momentu dokonania zmiany.

§8 OPŁATY

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie usług Wymiany Walut wirtualnych jest odpłatne.

 2. Opłata za korzystanie z usług Serwisu pobierana jest automatycznie i zawiera się ona w przedstawionym kursie Waluty wirtualnej.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych jest LITPAY Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Swoboda 11, 60-389 Poznań, NIP: 6292495068, REGON: 384619443, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808472.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu.

 3. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody Administrator zobowiązany jest do wstrzymania Transakcji, a także może odmówić dalszego świadczenia usług.

 4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów ewidencji Użytkowników, kontaktu z Użytkownikiem oraz weryfikacji tożsamości Użytkowników.

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także pośrednikom płatności i bankom w granicach obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem.

 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 7. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.

 8. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

11.Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa wymienionych w §7 Regulaminu będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

12.Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu.

 2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: BITCAN sp. z o.o., Swoboda 11, 60-389 Poznań.

 3. Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie,

 • opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,

 • a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 1. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

 2. Administrator w dniach roboczych w godzinach od 9 do 17 gwarantuje dostępność swoich konsultantów pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej oraz za pośrednictwem komunikatora umieszczonego w Serwisie i na portalach społecznościowych. Niezwłoczne uzyskanie informacji poza w/w godzinami możliwe jest w miarę dostępności konsultantów, Administrator zastrzega jednak, że udzielenie odpowiedzi na zapytanie dokonane w godzinach wieczornych lub w dniu wolnym od pracy nastąpi w ciągu następnego dnia roboczego.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Administratora oraz Użytkownika umowy.

 2. Wszelkie pytania dotyczące działalności Serwisu proszę wysyłać na adres: [email protected]

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

 4. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z Administratorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem:

https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ,

wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Użytkownika instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem:

https://uokik.gov.pl/kontakt.php .

 1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miasta Poznania.

 2. W celu zamknięcia Konta Użytkownika, Użytkownik przesyła oświadczenie o rezygnacji z usług Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Waluty wirtualne pozostające na Koncie Użytkownika zostaną zwrócone na zewnętrzny adres portfela wskazany przez Użytkownika.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 29.06.2021 roku.