Regulamin programu partnerskiego

§1 Definicje

 1. Organizator - właściciel serwisu www.bitcan.pl - spółka BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Swoboda 11, 60-389 Poznań, NIP: 6292495068, REGON: 384619443, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808472

 2. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu i zamierza publikować na swojej stronie internetowej Link referencyjny otrzymany od Organizatora w ramach Programu partnerskiego

 3. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Internetu, która dokona rejestracji w serwisie internetowym www.bitcan.pl po przekierowaniu z Linku referencyjnego udostępnionego przez Partnera (tj. w który kliknęła) i dokona prawidłowej transakcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

 4. Użytkownik drugiego stopnia - każda osoba korzystająca z Internetu, która dokona rejestracji w serwisie internetowym www.bitcan.pl po przekierowaniu z Linku referencyjnego udostępnionego przez Użytkownika (tj. w który kliknęła), dokona prawidłowej transakcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przystąpi do Programu partnerskiego

 5. Użytkownik trzeciego stopnia - każda osoba korzystająca z Internetu, która dokona rejestracji w serwisie internetowym www.bitcan.pl po przekierowaniu z Link referencyjnego udostępnionego przez Użytkownika drugiego stopnia (tj. w który kliknęła), dokona prawidłowej transakcji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przystąpi do Programu partnerskiego

 6. System Bitcan.pl- serwis dostępny pod adresem www.bitcan.pl umożliwiający Użytkownikom oraz Użytkownikom drugiego i trzeciego stopnia przystąpienie do Programu Partnerskiego oraz otrzymanie dostępu do Linku referencyjnego Organizatora

 7. Program partnerski - program, w ramach którego Partner zobowiązuje się do udostępnienia na swoich stronach internetowych Linku referencyjnego otrzymanego od Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

 8. Konto - część wirtualnej przestrzeni Systemu Bitcan.pl przeznaczona do wyłącznego korzystania przez Partnera

 9. Link referencyjny - wszelkiego rodzaju programy czy narzędzia udostępnione Partnerowi przez Organizatora mające na celu umożliwienie Partnerowi realizowanie praw i obowiązków wynikających z Programu partnerskiego

 10. Regulamin - niniejszy Regulamin

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, a w szczególności zasady korzystania z Systemu Bitcan.pl, prawa i obowiązki stron czy zasady wynagradzania w ramach przystąpienia przez Partnera do Programu partnerskiego.

 2. W przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej z Programu partnerskiego może korzystać tylko i wyłącznie Partner, który ukończył 18 rok życia.

 3. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do Programu partnerskiego jest założenie Konta oraz wyrażenie zgody przez Partnera na postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez dokonanie jego akceptacji.

 4. Wszelkie prawa majątkowe, autorskie czy prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa do nazwy, domeny internetowej wykorzystywane w ramach Programu partnerskiego należą do Organizatora, a korzystanie z nich może występować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 5. Partner celem korzystania z Systemu Bitcan.pl musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne takie jak:

 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Android, IOS, Linux lub Windows z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej oraz

 • posiadać aktywne konto poczty e-mai

§ 3 Utworzenie Konta, weryfikacja Partnera

 1. Przystąpienie do Programu partnerskiego wymaga utworzenia Konta.

 2. Rejestracja w Systemie Bitcan.pl jest bezpłatna i dobrowolna.

 3. Do zawarcia umowy między Organizatorem a Partnerem dochodzi w chwili rejestracji Konta, po uprzedniej weryfikacji Wydawcy przez Organizatora, oraz zaakceptowania przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Umowa między stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 5. Partnerem może być wyłącznie osoba, która posiada Konto w serwisie www.bitcan.pl. Proces rejestracji użytkownika dokładnie został opisany w regulaminie serwisu www.bitcan.pl , który dostępny jest tutaj.

 6. Partner będący przedsiębiorcą celem dokonania rejestracji i utworzenia Konta zobowiązany jest podać następujące dane w formularzu rejestracyjnym:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • nazwę firmy

 • siedzibę firmy

 • NIP

 • REGON

 • beneficjentów rzeczywistych

 • KRS (w przypadku spółek prawa handlowego)

 1. W przypadku rejestracji przez Partnera będącego przedsiębiorcą Organizator dokona weryfikacji danych podanych przez Partnera zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.

 2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych, o których mowa w ust. 5 lub ust. 6. Jednocześnie Partner oświadcza, że podane przez niego dane przy procesie rejestracji są prawdziwe i aktualne.

 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5 lub w ust. 6 Partner zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych w Systemie Bitcan.pl

 4. Przy rejestracji Konta Partner tworzy hasło dostępu. Partner zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do swojego Konta.

 5. Otrzymanie statusu Partnera pomimo spełnienia obowiązków, o których mowa powyżej następuje dopiero po weryfikacji Partnera przez Organizatora, tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili wypełnienia i przesłania przez Partnera formularza rejestracyjnego. W celu weryfikacji Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Partnerem telefonicznie bądź drogą mailową.

 6. Po weryfikacji Partnera przez Organizatora w Systemie Bitcan.pl pojawi się link aktywacyjny do Konta. Aktywacja ww. linku kończy proces rejestracji w Systemie Bitcan.pl. Brak otrzymania w Systemie Bitcan.pl linku aktywacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 11 jest równoznaczny z odmową przyznania stronie statusu Partnera.

 7. Partner może mieć tylko jedno Konto w Systemie Bitcan.pl.

§ 4 Rozwiązanie umowy

 1. Partner uprawniony jest do usunięcia Konta w Systemie Bitcan.pl w każdej chwili. Z chwilą usunięcia Konta Partner traci prawo do wynagrodzenia z tytułu Usług świadczonych w ramach Programu partnerskiego, które nastąpią po dniu usunięcia Konta.

 2. Z chwilą usunięcia Konta w Systemie Bitcan.pl natychmiastowemu rozwiązaniu ulega zawarta między stronami umowa. Jednocześnie Partner traci prawo do dalszego realizowania Usług w ramach Programu partnerskiego. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością Partnera .

 3. Organizator uprawniony jest do usunięcia Konta Partnera w przypadku gdy:

 • Wydawca naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu

 • działanie Partnera jest niezgodne z prawem

 • poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości podanych przez Partnera danych w chwili rejestracji

 • strona Partnera oraz cała jego komunikacja marketingowa, w szczególności media społecznościowe wykorzystywane są do rozpowszechniania szkodliwych elementów sieci, w szczególności wirusów, bądź innych bezprawnych treści.

§ 5 Przedmiot umowy

 1. Po zarejestrowaniu się w Systemie Bitcan.pl Partner otrzyma specjalny Link referencyjny służący do reklamowania strony internetowej oraz usług Organizatora, który to Partner będzie mógł umieszczać na swojej stronie internetowej.

 2. Przed pierwszym wykorzystaniem linku Partner zobowiązany jest uzyskać zalecenia Organizatora, co do sposobu publikacji Linku referencyjnego na stronach internetowych Partnera.

 3. Zasady wykorzystywania Linku referencyjnego mogą w każdej chwili ulec zmianie, bądź nawet zostać wstrzymane przez Organizatora, co niniejszym Partner akceptuje i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu dochodził żadnego odszkodowania od Organizatora. Partner zostanie poinformowany przez Organizatora o planowanych modyfikacjach czy wstrzymaniu publikacji odrębną wiadomością.

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Partner otrzyma wynagrodzenie z tytułu publikacji Linku referencyjnego na swojej stronie internetowej.

 2. Wynagrodzenie Partnera zostanie wypłacone Partnerowi, gdy łącznie zostaną spełnione dwa warunki tj.:

 • Użytkownik zarejestruje się w serwisie Organizatora tj. na stronie www.bitcan.pl na skutek przekierowania z Linku referencyjnego udostępnionego przez Partnera na jego stronie internetowej w ramach Programu partnerskiego oraz

 • Użytkownik dokonana transakcji w serwisie Organizatora tj. www.bitcan.pl

 1. Transakcja, o której mowa w ust. 2 musi zostać przez Użytkownika prawidłowo opłacona, a wpłacone przez niego środki w ramach konkretnej Transakcji nie mogą ulec zablokowaniu, zajęciu bądź zabezpieczeniu przez organy wymiaru sprawiedliwości, w szczególności na mocy przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 2. Brak spełnienia warunków określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 uniemożliwia Partnerowi wypłacenie wynagrodzenia, co niniejszym Partner akceptuje.

 3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 tj. rejestracji Użytkownika oraz dokonania przez niego skutecznej transakcji zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3, Partner uprawniony jest do uzyskania wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy w ramach Programu partnerskiego.

 4. Wynagrodzenie w ramach Programu partnerskiego kształtuje się następująco:

A. Poziom I - w przypadku rejestracji przez Użytkownika w serwisie www.bitcan.pl i dokonania prawidłowej transakcji Partner otrzyma 10% prowizji jaką Organizator każdorazowo pobiera od przeprowadzonej transakcji z tytułu usług świadczonych w serwisie www.bitcan.pl; przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje prowizję w wysokości pomniejszonej o koszty pośrednika płatności,

B. Poziom II - w przypadku, gdy Użytkownik, który zarejestrował się w serwisie www.bitcan.pl, dokonał prawidłowej transakcji i finalnie przystąpił również do niniejszego Programu partnerskiego oraz zawarł z Organizatorem umowę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Partner otrzyma 3% prowizji jaką Organizator każdorazowo pobiera od przeprowadzonej transakcji z tytułu usług świadczonych w serwisie www.bitcan.pl; przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje prowizję w wysokości pomniejszonej o koszty pośrednika płatności; wynagrodzenie w ramach Poziomu II przysługuje Partnerowi z tytułu transakcji dokonanych przez Użytkowników drugiego stopnia

C. Poziom III - w przypadku, gdy Użytkownik drugiego stopnia, który zarejestrował się w serwisie www.bitcan.pl, dokonał prawidłowej transakcji i finalnie przystąpił również do niniejszego Programu partnerskiego oraz zawarł z Organizatorem umowę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Partner otrzyma 1% prowizji jaką Organizator każdorazowo pobiera od przeprowadzonej transakcji z tytułu usług świadczonych w serwisie www.bitcan.pl; przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje prowizję w wysokości pomniejszonej o koszty pośrednika płatności; wynagrodzenie w ramach Poziomu III przysługuje Partnerowi z tytułu transakcji dokonanych przez Użytkowników trzeciego stopnia

 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie wypłacane Partnerowi w walucie wirtualnej tj. kryptowalucie BTC na portfel Partnera prowadzony w ramach serwisu www.bitcan.pl.

 2. Wynagrodzenie z tytułu zawartej między stronami umowy w ramach Programu partnerskiego po spełnieniu koniecznych warunków przez Użytkownika oraz Użytkownika drugiego i trzeciego stopnia będzie rozliczane co najmniej raz dziennie.

 3. Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone Partnerowi w przypadku, gdy rejestracja oraz dokonanie transakcji w serwisie www.bitcan.pl nie zostało dokonane po przekierowaniu z Linku referencyjnego udostępnionych przez Partnera na swojej stronie internetowej.

 4. Partner oświadcza, że posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego w ramach zawartej między stronami umowy.

§7 Prawa i obowiązki

 1. Organizator uprawniony jest do ciągłego monitorowania strony internetowej Partnera wykorzystywanej do publikacji Linku referencyjnego, a także do kontroli działań Użytkowników oraz Użytkowników drugiego i trzeciego stopnia generowanych poprzez Link referencyjny, w szczególności pod względem zgodności z Regulaminem czy sposobem prezentacji Linku referencyjnego.

 2. Analiza działań, o których mowa w ust. 1 stanowić będzie również podstawę do wypłaty wynagrodzenia Partnera zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.

 3. Partner w ramach zawartej między stronami umowy zobowiązuje się, że jego strona internetowa, na której będą publikowany Link referencyjny nie będzie zawierała w szczególności treści bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego oraz treści naruszających dobra osobiste osób trzecich. Partner zobowiązuje się nie zamieszczać na swojej stronie internetowej, na której będzie publikowany Link referencyjny obrazów lub treści, które w jakikolwiek sposób są obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich,

 4. Partner zobowiązuje się nie generować sztucznego ruchu czy przesyłać niezamówionej informacji handlowej.

 5. Partner zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, które mają się bezpośrednio przyczynić do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera.

 6. Partner zobowiązuje się do nieprowadzenia agresywnych kampanii reklamowych.

 7. Partner zobowiązuje się do niemodyfikowania Linku referencyjnego uzyskanego od Organizatora z tytułu umowy zawartej w ramach Programu partnerskiego.

 8. Przystąpienie Partnera do Programu partnerskiego nie upoważnia Partnera do twierdzenia, że współpracuje z Organizatorem. Partner tym samym nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu Organizatora.

 9. Partner oświadcza, że posiada wiedzę, że Organizator nie udziela porad inwestycyjnych.

 10. Partner oświadcza, że jest uprawniony do zarządzania stroną internetową, na której będzie umieszczać Link referencyjny Organizatora. Ponadto, Partner oświadcza, że strona internetowa, na której będzie publikowany Link referencyjny nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a zwłaszcza praw własności intelektualnej.

 11. Organizator udostępni każdorazowo Partnerowi statystyki dotyczące skutecznych transakcji Użytkowników oraz Użytkowników drugiego i trzeciego stopnia stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia. Partner otrzyma od Organizatora listę osób, które spełniły warunki niniejszego Regulaminu poprzez skorzystanie i przekierowanie z Linku referencyjnego zamieszczonego przez Partnera na swojej stronie internetowej. Powyższa lista obejmować będzie zanonimizowane adresy mailowe ww. osób. Ponadto, Partner otrzyma informację o wysokości prowizji wynikającej z transakcji danego Użytkownika bądź Użytkownika drugiego i trzeciego stopnia.

 12. Organizator uprawniony jest do żądania odszkodowania od Partnera w przypadku naruszenia dóbr osobistych Organizatora, bądź poniesienia przez Organizatora jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku działania Partnera.

 13. Partner zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody jakie Organizator poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z działaniem Partnera niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminy, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za publikację Linku referencyjnego na stronie internetowej ponosi Partner.

 2. Organizator nie jest gwarantem uzyskania przez Partnera wynagrodzenia w konkretnej wysokości w ramach Programu partnerskiego. Organizator nie składa żadnych zapewnień, co do skutków publikacji Linku referencyjnego oraz oczekiwanych rezultatów.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Partnera z Systemu Bitcan.pl w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera lub osoby trzeciej, które nie prowadzą do skutecznego przekierowania na stronę Organizatora, w szczególności z tytułu problemów technicznych czy wad strony Partnera lub za modyfikacje, zmiany lub wstrzymanie publikacji Linku referencyjnego.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Organizator lub podmioty, z którymi Organizator zawarł odpowiednie umowy posiadają wyłączne prawa do wszelkich treści zamieszczonych w Systemie Bitcan.pl, w szczególności do zdjęć, opisów, znaków i elementów graficznych, oprogramowania oraz innych utworów znajdujących się na stronie internetowej Systemu Bitcan.pl. Wykorzystanie treści, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga wyraźnej i uprzedniej zgody udzielonej wyłącznie na piśmie przez upoważniony do tego podmiot.

 2. W ramach Programu partnerskiego Partner uprawniony jest wyłącznie do wykorzystywania Linku referencyjnego udostępnionego Partnerowi indywidualnie, w szczególności do specjalnego linku.

§ 10 Reklamacje

 1. Partner może zgłaszać reklamacje dotyczącego opisanego w Regulaminie funkcjonowania Systemu Bitcan.pl.

 2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: BITCAN Sp. z o.o. ul. Swoboda 11, 60-389 Poznań.

 3. Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Partner występuje w Systemie Bitcan.pl

 • opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,

 • a także konkretne żądanie Partnera związane ze składaną reklamacją.

 1. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Partner otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest BITCAN Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Swoboda 11, 60-389 Poznań, NIP: 6292495068, REGON: 384619443, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808472.

 2. Partner może skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji pod adresem: [email protected]

 3. Organizator zapewnia Partnerowi prawo do ochrony prywatności. Dane osobowe Partnera przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 4. System Bitcan.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Partnerze i ich zachowaniu poprzez:

 • wprowadzenie danych w formularzach

 • identyfikację oraz weryfikację tożsamości Partnera na zasadach określonych w Regulaminie

 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

 • gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi.

 1. Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz logów serwerów znajdują się w odrębnym dokumencie.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe Partnera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją oaz wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z umowy, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego jaki ciąży na administratorze danych osobowych, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

 3. W związku z przetwarzaniem danych Organizator przekazuje dane osobowe tylko i wyłącznie podmiotom, z których usług korzysta, i które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z zasadami przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.

 4. W ramach świadczonych Usług Organizator korzysta z usług podmiotów trzecich. W szczególności w zakresie usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem Systemu Bitcan.pl, dotyczące analiz oraz statystyk Systemu Bitcan.pl, audytów czy płatności, w zakresie marketingu, rozwoju czy wprowadzaniu udoskonaleń Systemu Bitcan.pl. Ponadto, Organizator korzysta również z usług firm prawniczych, windykacyjnych czy księgowych.

 5. Dane osobowe Partnera nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 6. Partner dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Systemu Bitcan.pl. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.

 7. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Partner posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Organizator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 10. Dane osobowe Partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Organizatora oraz Partnera umowy.

 2. Wszelkie pytania dotyczące działalności Systemu Bitcan.pl proszę wysyłać na adres: [email protected]

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

 4. Partner będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z Organizatorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Partner może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem:

https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ,

wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Partnera instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem:

https://uokik.gov.pl/kontakt.php .

 1. Ewentualne spory powstałe między Partnerem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a Organizatorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miasta Poznania.

 2. W celu zamknięcia Konta Partner przesyła oświadczenie o rezygnacji z usług Systemu Bitcan.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Systemu Bitcan.pl zmienionego Regulaminu. Do czynności podejmowanych przez Partnera przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 07.04.2020 roku.