Airdrop - regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Tokenów Ari10 użytkownikom Bitcan.pl

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: • Airdrop - należy przez to rozumieć darmową dystrybucję Tokena Ari10 • Token Ari10 – należy przez to rozumieć token, o którym mowa w https://ari10.com/token/ • Użytkownik – należy przez to rozumieć Użytkowników Bitcan.pl

Warunki przyznania Tokena Ari10

 1. Tokeny zostaną przyznane 3 500 najbardziej aktywnym Użytkownikom.
 2. Użytkownikom, którzy od chwili założenia Konta w Serwisie wykonali najwięcej Transakcji o największej wartości, a nadto posiadają najdłuższą historię Konta („Kryteria”), zostanie przyznany Airdrop, w ten sposób, że:
  a. Dziesięciu (10) Użytkowników Bitcan.pl, którzy spełniają Kryteria w największym stopniu, otrzyma po dziesięć tysięcy (10 000) Tokenów Ari10;
  b. Pięćdziesięciu (50) kolejnych Użytkowników Bitcan.pl, spełniających Kryteria w dalszej kolejności, otrzyma po pięć tysięcy (5 000) Tokenów Ari10;
  c. Stu (100) kolejnych Użytkowników Bitcan.pl, spełniających Kryteria w dalszej kolejności, otrzyma po dwa tysiące pięćset (2 500) Tokenów Ari10;
  d. Trzy tysiące trzystu czterdziestu (3 340) kolejnych Użytkowników Bitcan.pl, spełniających Kryteria w dalszej kolejności, otrzyma po tysiąc (1 000) Tokenów Ari10.
 3. Wszystkie Tokeny Ari10 zostaną przekazane bezpośrednio na utworzone dla Użytkowników portfele, na który wysłany zostanie przyznany Airdrop.
 4. W celu odbioru przyznanych Tokenów Ari10 Użytkownik powinien zaimportować utworzony portfel. Po zaimportowaniu portfela Użytkownik niezwłocznie otrzyma do niego dane dostępowe.
 5. Nieodebrane przez okres 2 lat od chwili przyznania Tokeny Ari10 przepadają na rzecz Bitcan sp. z o.o.
 6. W pozostałym zakresie zastosowanie ma Regulamin Serwisu.