Polityka przeciwko praniu pieniędzy

Polityka wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

W celu ograniczenia zjawiska prania pieniędzy, Serwis podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz zgodności działania Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Serwisu został wskazany jako instytucja obowiązana w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej Ustawą, w ramach działalności polegającej na obrocie walutami wirtualnymi. Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zalecenia FATF w zakresie problematyki zjawiska prania pieniędzy.

Ponadto, zdefiniowane zostało pojęcie waluta wirtualna, które obejmuje swoim zakresem tzw. kryptowaluty.

Bitcan.pl jako instytucja obowiązana zobligowany jest do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów Ustawy. W tym celu wdraża politykę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmującą w szczególności:

· wdrożenie wewnętrznej procedury określającej zasady postępowania Serwisu w celu zapewniania zgodności z obowiązkami wskazanymi w ustawie. Procedura stanowi dokument wewnętrzy, a Bitcan.pl zobowiązuje się do dochowania staranności kontrolując należyte stosowanie procedury przez osoby zatrudnione;

· zapewnienie osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy udziału w odpowiednich programach szkoleniowych;

· identyfikację i ocenę ryzyka związanego z możliwością wykorzystywania działalności Serwisu w celach prania pieniędzy, aktualizowaną nie rzadziej niż co 2 lata;

· stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, polegających w szczególności na identyfikacji Użytkowników oraz beneficjentów rzeczywistych i weryfikacji ich tożsamości, bieżącym monitorowaniu transakcji, prowadzeniu rejestru transakcji, w ramach umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem w chwili rejestracji Konta Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu serwisu. Warunki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zostały szczegółowo określone w §7 Regulaminu serwisu. Szczegółowe warunki identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkowników zostały określone w §4 Regulaminu serwisu;

· przechowywanie informacji uzyskanych w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku zakończenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem;

· przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji dotyczących okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu a także uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe mogą mieć związek z takim przestępstwem. Ponadto, Bitcan.pl zobowiązany jest do przekazywania informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 EUR;

· wstrzymywanie transakcji zgodnie z przepisami ustawy oraz wytycznymi otrzymanymi od GIIF, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

· bezpośrednią współpracę z urzędami i organami ścigania, w szczególności z prokuraturą, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem innym niż prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Wszelkie działania podejmowane w celu wykonywania powyższych obowiązków są zgodne z ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Bitcan.pl podlega kontroli GIIF lub urzędu celno-skarbowego w zakresie wypełniania obowiązków jako instytucja obowiązana.

Bitcan.pl zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia transakcji z podmiotami, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także znajdującymi się na listach sankcyjnych. Tym samym, jakiekolwiek podejrzenie niezgodności działalności Serwisu lub jego Użytkowników z obowiązującymi przepisami prawa, powinno być niezwłocznie zgłaszane Administratorowi na adres: kontakt@bitcan.pl.

Szczegółowe warunki działania Serwisu oraz przeprowadzania transakcji i ich bezpieczeństwa zostały określone w Regulaminie serwisu.

Niniejsza polityka wewnętrzna stosowana jest od dnia 13 lipca 2018 roku.