Czym jest Mała Instytucja Płatnicza?3 min. czytania

Brak zaufania instytucji finansowych do obrotu kryptowalutami, zmusza przedsiębiorców do szukania innych możliwości przeprowadzania określonych transakcji. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie może okazać się mała instytucja płatnicza (MIP). Na czym polega ten mechanizm?

Czym jest MIP?

Zgodnie z art. 2 pkt 17b ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych małą instytucją płatniczą może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych, która prowadzi działalność w zakresie wskazanych przepisami usług płatniczych.

Charakter działalności MIP

W ramach tych usług płatniczych należy wymienić działalność, polegającą na:
• przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego lub przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
• wykonywaniu transakcji płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego – kredytu;
• wydawaniu instrumentów płatniczych;
• umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
• świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.
Jednocześnie mała instytucja płatnicza nie może prowadzić działalności, związanej ze świadczeniem usług inicjowania transakcji płatniczej oraz świadczeniem usługi dostępu do informacji o rachunku.

Ograniczenia dla MIP

Warto jednak zaznaczyć, że mała instytucja płatnicza obarczona jest trzema ograniczeniami – co do wysokości transakcji, wysokości przechowywanych środków pieniężnych oraz zakresu świadczonych przez nią usług, a także co do miejsca wykonywania działalności. W kontekście limitów transakcyjnych należy wskazać, że maksymalny pułap transakcji to 1.500.000 euro miesięcznie, liczony jako średnia z poprzednich 12 miesięcy. Z kolei wraz z usługą, polegającą na przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat, mała instytucja płatnicza może przechowywać środki pieniężne użytkowników na ich rachunkach płatniczych, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2.000 euro. W zakresie ograniczenia miejsca prowadzenia działalności należy natomiast wskazać, że mała instytucja płatnicza może mieć siedzibę wyłącznie w Polsce.

Szczególne obowiązki MIP

W kontekście małej instytucji płatniczej warto też pamiętać o tym, że tego typu działalność podlega nadzorowi organów finansowych. To z kolei nakłada na nią obowiązek wprowadzania dobrych praktyk, przejrzystości działań, troski o bezpieczeństwo klienta w zakresie jego bezpieczeństwa finansowego i ochrony danych, a także obowiązek współpracy z organami nadzoru finansowego w zakresie wypełniania zadań ustawowych przez te organy oraz obowiązków przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *